kalliolan setlementti logo

Projektit

Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevia hankkeita esitellään kunkin toimintamuodon kohdalla tarkemmin. Tässä pari esimerkkiä

Kalliolan Nuoret ry:n hankkeet

 

Päättyneet hankkeet

 

Maahanmuuttajien vertaisohjaus -projekti – Vertsi (2013–2016)

Projektin tarkoituksena oli kehittää julkisen sektorin ja muiden toimijoiden yhteistyönä toimintakäytäntöjä, joita soveltaen voidaan parantaa vaikeissa elämäntilanteissa olevien maahanmuuttajien tuen tarpeisiin vastaamista. Läheistä yhteistyötä tehtiin Malmin sosiaalitoimiston kanssa.

Projektin perustana oli ymmärrys kotoutumisesta monimuotoisena prosessina, jonka elementteinä projektissa olivat henkilökohtainen apu ja tuki (vertaisohjaus), kokemusten jakaminen ja yhdessä oppiminen (vertaisryhmät, kurssit yms.), kielen oppiminen sekä eri väestöryhmien vuorovaikutusta mahdollistavat toiminnat.

Projekti aloitti toimintansa Pasilan asukastalossa, josta siirtyi Malmille (toiminta alkoi 15.1.2014). Malmilla aluetasoisena tavoitteena (järjestö – julkinen – muut toimijat -yhteistyö) oli lisätä maahanmuuttajien avun ja tuen saamisen mahdollisuuksia sekä täydentää Malmin alueen maahanmuuttajatyötä kansalaistoimintaan soveliailla toiminnoilla ja käytännöillä.

Vertaisohjaaja on maahanmuuttoprosessin jo läpikäynyt, suomalaista kulttuuria ja palvelujärjestelmää tunteva sekä asiakastyön taidot hallitseva henkilö. Vertsissä vertaisohjaus sisälsi mm. yksilöllistä tukea, pari- ja perhesuhdeapua, neuvontaa, palveluohjausta, jalkautumista, etsivää työtä, asiointiapua, kieleltä toiselle kääntämistä, kulttuuritulkkausta, toimimista välittäjänä viranomais- ja työntekijäkontaktoinnissa, opastusta liikkumaan asuinkaupungissa, rohkaisua ja rinnalla kulkemista. Projektin aikana vertaisohjauksessa oli 548 asiakasta.

Ryhmiä olivat mm. suomen kielen opetus (useampia ryhmiä), vertaisryhmät. Lisäksi oli eri kulttuureja yhdistäviä toimintoja. Ryhmiin osallistui yhteensä noin 877 eri henkilöä projektin aikana. Ryhmistä useimmat olivat vapaaehtoisten ohjaamia, vapaaehtoisia oli toiminta-aikana noin 15–30 vuosittain. Yhteistyössä Maahanmuuttoyksikön ja Pakolaisavun kanssa järjestettiin useita Suomen palvelujärjestelmään ja kulttuuriin sekä maahanmuuttoasioihin perehdyttävää Vertaiskoto-kurssia. Vertsin omia ja alueen toimijoiden yhteisiä tapahtumia järjestettiin useita.

Kootun tiedon ja palautteiden perusteella Vertsi muutti toimintaympäristöä täydentämällä alueen maahanmuuttajatyötä toiminnoilla, jotka ovat helpottaneet maahanmuuttajien, erityisesti vaille apua jääneiden, hakeutumista avun ja tuen piiriin. Toiminta vahvisti asiakkaiden / toimintaan osallistuneiden elämänhallintaa avun, vertaistuen, tiedon sekä monenlaisten elämälle sisältöä antaneiden toimintojen avulla. Toiminnalle haettiin jatkorahoitusta RAY:ltä, mutta ei saatu.

Projektista tehty opinnäytetyö: Isoaho, Sara & Magi, Mona (2014) Maahanmuuttajien vertaisohjaus ohjattavien kokemana.

 

Asukastalo Kylämaja – ihmisten ja kulttuurien yhdistäjä

Asukastalo Kylämajan toiminnan suunnitteluvaiheessa asukastalon yleinen tarkoitus ja alkuvaiheen tavoitteet muotoiltiin niiden kokemusten perusteella, joita oli kertynyt Pasilan asukastalon toiminnasta. Projektissa kootaan tietoa toiminnan kehittymisestä ja sen perusteella tarkastellaan, miten lähtökohtana olevaa Pasilan asukastalon toimintamallia voidaan soveltaa uudenlaisessa toimintaympäristössä, miten toimintamalli muuttuu, mitkä ovat mallin pysyvät osat jne

Oleellista on, että asukastalon toiminta rakennetaan yhdessä alueen asukkaiden, järjestöjen, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Näin talosta muotoutuu omanlaisensa kohtaamispaikka ja toimintatila, jossa asukkaat ja muut toimijat voivat toteuttaa tilanteistaan ja tarpeistaan nousevia toimintoja.

 

VAHVA senioriverkosto -projekti 2009-2012

Projektin toiminta-alueena oli Matinkylä ja Olari ja pesäpaikkana Asukastalo Kylämaja. Projektin tarkoituksena oli tarjota toimimisen, osallistumisen, yhdessä olon ja tekemisen mahdollisuuksia toiminta-alueen ikäihmisille järjestämällä monimuotoista toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa sekä avaamalla mahdollisuuksia erilaisille omaehtoisille toiminnoille. Päämääränä oli koota toimiva vapaaehtoisten ryhmä, joka projektin päättymisen jälkeen pyörittää senioritoimintaa alueella.

 

”Dialogista virtaa -työyhteisöjen kehittäminen vuorovaikutusta parantamalla” – kehittämishanke 1.2.2010-30.6.2011

Hanke toteutettiin koko Kalliolan setlementissä. Hanke kohdistuu työntekijöiden työhyvinvointiin ja johtamiseen. Ratkaisua haetaan työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen.Tavoitteena oli:

1) henkilöstön vuorovaikutusosaamisen parantaminen
2) dialogisten johtamiskäytäntöjen luominen ja niiden käyttöönotto
3) vuorovaikutusta edistävien organisaation rakenteiden luominen
4) dialogisen toimintamallin mallinnus ja hyvien käytäntöjen synnyttäminen monialatoimijoille

Olosuhteet ja hankkeen monimuotoisuus huomioon ottaen hankkeen voidaan nähdä onnistuneen erinomaisesti tavoitteessaan. Hankkeen avulla on parannettu henkilöstön valmiuksia kehittää omaa organisaatiotaan ja hyödynnetty Kalliolassa olevaa omaa osaamista. ’Kaikki voivat kehittää’ –ajattelutapa on lisääntynyt ja vuorovaikutus työyhteisössä ihmisten välillä on vahvistunut.

 


Itä-Pasilan asukastalo -projekti

Nykyinen Pasilan asukastalo toimi ensimmäiset vuotensa projektimuotoisesti (2008 – 2010) ja siirtyi sen jälkeen Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun toiminta-avustuksen piiriin. Myös Helsingin kaupunki toimii edelleen toiminnan rahoittajana. Asukastalotoimintaa kehitettiin yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja kaupungin viranomaisten kanssa. Projektin tavoitteet toteutettiin: Asukastalosta tuli paikka, ”jossa on mahdollista käydä tapaamassa muita ihmisiä, toteuttaa ihmisten tilanteista ja tarpeista nousevia toimintoja sekä saada vertais- ja ammatillista neuvontaa ja apua ongelmien ratkomiseen”.  Ja asukastalo vastaa ”toiminnoillaan paikallisista olosuhteista nouseviin haasteisiin” ja on ”aktiivinen toimija asukkaiden hyvinvointia edistävissä asioissa”.

Setlementtityön juurilla nykyajassa. Kuvaus Itä-Pasilan asukastalon ensimmäisistä vuosista 2008 – 2010

 

Linkki – Tukea huumeriippuvaiselle

Linkki-projektin (2008 – 2011) tarkoituksena oli tuottaa huumeriippuvaisten kanssa työskentelevien käyttöön verkostotyötä, ammatillista ja vertaistukea sekä asiakkaiden omaehtoista toimintaa yhdistävä toimintamalli. Toimintamallia soveltaen voitaisiin vastata arjessa selviytymisen tuen tarpeisiin, tukea siirtymää hoidosta itsenäiseen elämään sekä viritellä ja ylläpitää hoitoon hakeutumisen motivaatiota.

Projektin yhteydessä kehitettiin myös oppimisympäristöä yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kokemukset tästä on raportoitu osana Linkin loppuraporttia.

 

Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 20092013

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Kalliolan Senioripalvelu-säätiön hanke kohdistui omaishoitoperheisiin ja ensisijaisesti iäkkäisiin omaishoitajiin. Hankkeen lähtökohtana oli selvittää omaishoitoperheen kokonaistilanne ja mahdollinen muutostarve voimavara-arvion avulla. Toiminta kohdistettiin Helsingin eteläiselle alueelle.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kuntoutuksen Edistämisyhdistys ry:n (KEY), Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Pääkaupunki-seudun Omaiset ja Läheiset ry:n (POLLI), Helsingin Alzheimer-yhdistys ry:n, Vanhusten Turva ry:n, Töölön seurakunnan, Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ja Toimelan setlementin kanssa.

 

Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projekti

Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektissa (2005 – 2009) kehitettiin toimintamalleja, joita soveltaen voidaan tukea ikäihmisiä tietoyhteiskunnan edellyttämien taitojen oppimisessa. Projektia rahoittivat Raha-automaattiyhdistys ry. ja Microsoft oy. Projektin kohderyhmänä olivat yli 55-vuotiaat helsinkiläiset.

Projektissa työstettiin Seniorien tietotuvan toimintamalli. Sen keskeisenä ajatuksena on toteuttaa tietoyhteiskuntataitojen oppiminen ympäristössä (tietotuvat), jossa ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset (tuutorit) ja oppiminen tapahtuu kunkin omassa tahdissa ja tarpeiden mukaan. Mallia voidaan soveltaa erilaisissa ikäihmisille suunnatuissa tietotekniikan opetustoiminnoissa.

 

Aktivoiva talousohjaus -projekti

Aktivoiva talousohjaus -projektissa (2005 – 2009) kehitettiin toimintamalli, jota soveltaen voidaan tukea talousohjauksen, verkostotyön ja vertaistuen keinoin talousongelmissa olevia henkilöitä, erityisesti heitä, joilla on päihdeongelmia ja / tai vankilatausta. Projektin yhteistyöverkosto osallistui projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Hankkeen toteuttamisesta saadut kokemukset ja asiakkaiden palautteet vahvistivat näkemystä siitä, että sosiaali- ja päihdetyössä on ensiarvoisen tärkeää käsitellä asiakkaiden kanssa talouteen liittyviä asioita sekä antaa tarvittaessa tukea ja ohjausta talouden hallintaan saamiseen.

Hankkeen loppuraportti
Talousohjausopas

 

Perhe elämään -projekti

Perhe elämään -projektin (2006 – 2010) tarkoituksena oli ehkäistä päihteiden käytön aiheuttamia haittoja perheissä ja kehittää uusia yhteistyöverkostoja ja tukimuotoja, jotka huomioivat eri perheenjäsenten avun ja tuen tarpeet. Projektissa sovellettiin Beardsleen perheinterventio ja Lapset puheeksi -menetelmiä ja kokeiltiin niiden toimivuutta työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa vanhemmalla (vanhemmilla) on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Asiakkaiden ja työntekijöiden palautteet ja kokemukset menetelmien käytöstä olivat hyviä, mutta niiden käyttöä on harkittava tilanteen mukaan. Craft-menetelmää käyttäen voitiin puolestaan auttaa päihdeongelmaisten läheisiä. Myös vertaistukiryhmiä käynnistyi toiminnan aikana.

 

Hoitovalmennusprojekti
Hoitovalmennusprojektin (2005 – 2007) päämääränä oli hoitoa tarvitsevien, mutta hoidon ulkopuolella olevien huumeiden käyttäjien tavoittaminen ja tuen antaminen hoitoon valmentautumisessa. Lisäksi projekti tarjosi tukeaan asiakkaille, jotka olivat irrottautumassa lääkkeellisistä hoidoista sekä niille, jotka jonottivat korvaushoitoon pääsyä ja joiden jononaikainen tuki oli puutteellista tai sitä ei ollut lainkaan.