kalliola-konserni

Mäkirinteen nuorisokoti

Mäkirinteen nuorisokoti on terapeuttinen hoitoyhteisö 14-17-vuotiaille nuorille, jotka oireilevat vakavasti päihteiden käytöllä sekä sosiaalisilla että psyykkisillä vaikeuksilla. Hoitomenetelmänä käytetään nuorten yhteisöhoitomallia. Hoito perustuu yhteisöhoidolliseen kuntoutusohjelmaan ja lastensuojelutyössä kehitettyyn vaikeahoitoisten, varhaisessa vuorovaikutuksessa vaurioituneiden nuorten hoidon malleihin.

Mäkirinteen nuorisokodin tiimiin kuuluu 9 ohjaajaa ja yksikön johtaja. Ohjaajat ovat psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomeja, nuoriso-ohjaaja, päihdetyöntekijöitä ja lähihoitajia. Konsultoiva lääkäri nuorten päihdepsykiatrian poliklinikalta tapaa tiimin kerran kuussa työryhmäpäivässä.

Nuorisokoti sijaitsee Kanta-Hämeessä Hausjärven kunnassa luonnonkauniilla kahden hehtaarin tontilla.

TOIMINTA-AJATUS
Mäkirinteen nuorisokoti antaa pääsääntöisesti lääkkeetöntä hoitoa ja psykososiaalista kuntoutusta nuorille, jotka oireilevat päihteiden käytöllä.

Hoidossa vahvistetaan nuoren itsetuntemusta, hänen uskoaan omiin voimiinsa sekä tuetaan avun vastaanottamista toisilta ihmisiltä ja yhteisöltä. Tavoitteena on uudenlaisen päihteettömän elämäntavan omaksuminen.

Yhteisöhoidon käytäntöjen mukaisesti nuoret huolehtivat itse yhteisön siisteydestä ja päivittäisistä toiminnoista. Työnteko on keskeisessä asemassa nuorten päiväohjelmassa ja keskeinen väline hoidon etenemisen kannalta. Työnteon perustarkoituksena on edistää kiinnittymistä ja opetella sosiaalisia taitoja, elämänhallintaa ja vastuunottamista. Ajankäyttö on jäsenneltyä kiinteän päivä- ja viikko-ohjelman mukaisesti.

NUORELLE JA VANHEMMILLE
Mäkirinteen nuorisokodissa nuorten yhteydenpitoa vanhempiin tuetaan perheen tilanteen mukaan. Vanhempien ja muiden läheisten tukemiseksi järjestetään mahdollisuus osallistua vanhempien ryhmään. Vanhempienryhmä kokoontuu kerran kuussa. Ryhmässä käsitellään vanhempien toivomia aiheita ja esitellään Mäkirinteen nuorisokodin hoitomallia. Vertaistuki on koettu tärkeäksi.

Tuloneuvottelu
Tuloneuvottelu, johon osallistuvat nuori, vanhemmat, sosiaalityöntekijä ja Mäkirinteen nuorisokodista yksikön johtaja ja nuoren omaohjaaja. Tuloneuvottelussa sovitaan esimerkiksi ne ystävät ja läheiset, jotka voivat olla yhteydessä nuoreen hoidon aikana. Tuloneuvottelun jälkeen hoitoneuvotteluja pidetään säännöllisesti. Niiden tarkoituksena on seurata hoidon etenemistä ja sopia muista nuorelle tärkeistä asioista. Nuoren vanhemmat ja läheiset voivat vierailla nuorisokodissa. Vierailupäivä on sunnuntai tai sovitusti muu ajankohta.

Arki Mäkirinteen nuorisokodissa
Jokaisella nuorella on omaohjaaja, joka huolehtii yhteydenpidosta vanhempiin, sosiaalityöntekijään ja muihin tarvittaviin tahoihin. Omaohjaaja on nuoren vierellä kulkija hoidon aikana.

Nuorisokodissa on koulunkäyntimahdollisuus peruskoulun aineissa. Sovitusti on mahdollista korottaa peruskoulun aineita ja suorittaa lukion opintoja. Opetus tapahtuu kotiopetuksena. Opettaja on paikalla vähintään kaksi kertaa viikossa ja muina päivinä opiskelu tapahtuu ohjaajien avustuksella. Tarvittaessa aineiden opettajat käyvät erikseen opettamassa esim. matematiikkaa.

Hoidon eteneminen
Mäkirinteen nuorisokodin hoitomalliin kuuluu kolme hoitovaihetta. Ensimmäiseen hoitovaiheeseen kuuluvat Tässä ja Nyt -ryhmä, itsearvioinnin tekeminen, läheis- ja perhetyön käynnistäminen sekä yhteisöhoito. Tavoitteena on hoitoon kiinnittyminen.

Seuraavaksi nuori jatkaa siirtymävaiheessa, jossa sovitaan yhteiset säännöt kodin ja harjoittelupaikan kanssa ja opitaan harjoitteluiden suunnitelmallista toteuttamista. Tavoitteena on nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen hoidollisten tehtävien avulla.

Siirtymävaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä kodin ja harjoittelupaikan kanssa ja harjoitteluiden sujumisesta puhutaan rehellisesti ja pyritään voimavarakeskeiseen ajatteluun.

Toisessa hoitovaiheessa siirrytään Sanoista Tekoihin –ryhmään. Ryhmän tavoitteena on elämänhallinnan lisääminen, päihteettömän elämän taitojen opettelu, rikokseton elämäntapa, päihteettömyyttä tukevan sosiaalisen verkoston rakentaminen ja tarvittaessa vertaisryhmiin tai jatkohoitoon kiinnittymisen tukeminen.

ARVIOINTIJAKSO

Arviointijakson tavoitteena on pysäyttää nuoren elämään haitallisesti vaikuttava päihteidenkäyttö.

Arviointijakson pituus on 2-3 kk, pituudesta sovitaan yksilöllisesti huomioon ottaen nuoren sen hetkinen elämäntilanne.

Arviointijakson aikana kartoitetaan nuoren tilanne ja tehdään päihteiden käytön arviointia.
Hoitoryhmässä (tässä ja nyt TN-ryhmä) nuori työskentelee omaa problematiikkaansa käsittelevien tehtävien kanssa; itsetutkiskelu, vuorovaikutustaidot, tunteiden käsittely ja päihteiden käyttöön johtaneet syyt.

Arviointijakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä huoltajien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Jakson lopulla päätetään jatkotoimista (kotiuttaminen, päihdehoidon ja –kuntouttamisen jatkaminen.)