kalliola-konserni

Nuorisokoti Satama

Nuorisokoti Satama on kaksiosastoinen, päihteillä oirehtiville nuorille suunnattu yksikkö, joka sijaitsee Helsingin Munkkisaaressa. Nuorisokoti tunnettiin aiemmin Saunalahden nuorisokotina.

Nosturi-osasto tarjoaa jäsenneltyä kuntouttavaa sijaishuoltoa 13-17-vuotiaille päihteillä oirehtiville nuorille. Nuorisokodin elämä rakentuu yksilöllisen päiväohjelman, yhteisöllisten kodinhoidollisten tehtävien sekä talon ryhmätoiminnan ympärille. Ruoka ja yhteisölliset ruokailuhetket ovat merkittävässä osassa nuorisokodin toimintaa. Kaupunkiympäristö mahdollistaa opiskelun kuntoutuksen ohella.

Nuorisokodissa keskeisissä rooleissa ovat omaohjaajatyö, verkostotyö, perhetyö sekä yhteisölliset toiminnat ja vertaisryhmät.

Arki rakentuu viikko-ohjelman ympärille. Ryhmissä käsitellään nuorten elämää kokonaisvaltaisesti ja päihdeproblematiikkaan peilaten, erilaisten menetelmien avulla. Yhteisöillat ja -kokoukset antavat mahdollisuuden yhteisölliseen kasvuun ja mukavaan yhdessäoloon.

Jokaisella nuorella on omaohjaajapari, joka vastaa nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Perhetyötä tehdään säännöllisesti ja vanhemmille tukea tarjoaa oma vertaistukiryhmä.

Telakka-osasto tarjoaa lyhytaikaista kodin ulkopuolista sijaishuoltoa 13-17-vuotiaille päihteillä oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Osastolla on neljä asiakaspaikkaa. Hoito- ja arviointijakson kesto on noin 30–90 vuorokautta.

Telakan pysäytys- ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava päihteiden käyttö. Pysäytys- ja arviointijakson aikana tehdään päihteiden käytön kartoitus ja nuoren kokonaistilanteen arviointi. Työskentelyssä paneudutaan nuoren päihteiden käyttöön liittyviin ongelmakohtiin suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Jakson aikana kartoitetaan nuoren päihteiden käyttö, elämäntilanne, nuoren perheen tilanne sekä arvioidaan hoidon- ja tuen tarve. Jakson lopulla suunnitellaan yhteistyössä nuorta tukeva jatkosuunnitelma.

Nuoren arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota päihteiden käyttöön, psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä perhesuhteisiin. Työskentelyssä nuoren ja perheen kanssa painotetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja osallisuutta hoitoprosessiin.  Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella avoimesti nuoren sen hetkistä elämäntilannetta ja nostaa nuoren sekä perheen omat voimavarat hyödynnettäviksi.

Telakan työryhmään kuuluu vastaava ohjaaja, sairaanhoitajia, sosiaalialan ohjaajia sekä päihdetyöntekijöitä.