kalliola-konserni

Avopalvelut

Avopalvelut tarjoavat perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa ja nuorten itsenäistymisen tukityötä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Palveluita tarjotaan Etelä-Suomessa sijaitseville kunnille ostopalveluna tai maksusitoumuksella.

PERHETYÖ
Perhetyön intensiivisessä työskentelyssä korostuvat perheen ja nuoren voimavarat sekä myönteinen muutos. Perhettä ja nuorta tavataan yhdestä neljään kertaa viikossa ja intensiteetti vaihtelee tilanteiden sekä tavoitteiden mukaan. Tapaamisia järjestetään nuoren ja perheen kotona, Kalliolan tiloissa sekä muissa ympäristöissä arkisin ja viikonloppuisin. Työskentelyn tavoitteista ja sisällöistä sovitaan yhdessä nuoren, perheen sekä sosiaalityöntekijän kanssa pidettävissä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa.

Toiminta koostuu: 

 • yksilöllisestä asiakassuunnitelman mukaisesta työskentelystä
 • etukäteen suunnitelluista tapaamisista nuoren, vanhemman, koko perheen, sosiaalityöntekijän ja/tai verkoston kanssa
 • puhelinkeskusteluista ja yhteydenpidosta sähköisesti
 • neuvotteluista
 • erilaisista menetelmällisistä sekä toiminnallisista tehtävistä ja terapeuttisesta keskustelusta
 • viranomaisyhteydenpidosta

Toiminnassa pyritään:

 • vahvistamaan nuoren ja perheen vuorovaikutustaitoja
 • löytämään, hyödyntämään sekä tukemaan perheen olemassa olevia vahvuuksia
 • vahvistamaan olemassa olevaa tukiverkostoa
 • kartoittamaan tukea vaativia osa-alueita ja löytämään ratkaisuja niihin
 • tukemaan perhettä itsenäiseen selviytymiseen
 • neuvomaan ja avustamaan nuorta ja perhettä arjessa selviytymisessä sekä ongelmatilanteissa
 • välttämään mahdollinen kodin ulkopuolinen sijoitus


AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA
Kalliolan lastensuojelun tukipalveluna voidaan toteuttaa nuoren kanssa tehtävää aikuisjohtoista ammatillista tukityötä. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on asiakassuunnitelman mukaisesti sovittua muutokseen pyrkivää, tukea antavaa ja ohjaavaa työtä nuoren kanssa. Nuoren kanssa tavataan kerran viikossa yhdessä sovituissa paikoissa nuoren kotona, Kalliolan tiloissa ja muissa ympäristöissä. Tapaamisia voidaan pitää sovitusti myös vanhempien ja koko perheen kanssa.


ITSENÄISTYMISEN TUKI
Itsenäistymisen tukityön tavoitteena on saattaa nuori itsenäiseen elämään omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi, jolla on oma sosiaalinen verkosto tukenaan. Itsenäistyvää nuorta voidaan tukea lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona.

Nuorta tuetaan itsenäiseen elämänhallintaan  ja nuoren perhe sekä muu lähiverkosto otetaan mukaan työskentelyyn. Itsenäistymiseen tähtäävä työ voidaan aloittaa nuoren asuessa kotona tai ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolelle.

Työskentelyn alkaessa tai sen aikana nuorelle voidaan hankkia yhdessä hänen kanssaan oma vuokra-asunto.

Tapaamisia on asiakassuunnitelman mukaan yhdestä viiteen kertaa viikossa ja ne tapahtuvat nuoren kotona, Kalliolan tiloissa ja muissa ympäristöissä. Työskentelyssä tavataan nuoren lisäksi vanhempia ja muuta lähiverkostoa sekä viranomaisverkostoa.