kalliola-konserni

Kuntoutusmenetelmä ja -jaksot


MYLLYHOITO

Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairauden kaltaisena tilana, joka vaikuttaa elämän kaikkiin osa-alueisiin. Päihderiippuvuutta voidaan hoitaa. Toipumisen edellytyksenä on ihmisen oma vastuunotto päihteettömästä elämäntavasta. Keskeinen elementti kuntoutuksessa on kokemustiedon hyödyntäminen. Osalla Myllyhoidon työtekijöistä on ammatillisen koulutuksen lisäksi taustalla oma toipumiskokemus päihderiippuvuudesta. Asiakasyhteisön tarjoama vertaistuki on merkittävä tekijä toipumisessa.

Moniammatillinen kuntoutus ja AA:n vertaistuki luovat Myllyhoidon keskeisen perustan. Myllyhoito toteutetaan asiakkaan ja Kalliolan klinikan työryhmän yhteistyönä. Arviointihaastattelujen ja -testien pohjalta laaditaan monipuolinen kuntoutussuositus. Kuntoutusjakso Myllyhoidossa on tiivis ja yhteisön ilmapiiri raittiuteen suuntautuva. Klinikalla suhtaudutaan avoimesti päihderiippuvuuteen ja AA:n 12 askeleen toipumisohjelma antaa siihen hyvän lähtökohdan.

Myllyhoito perustuu Minnesota-malliin, jota on kehitetty USA:ssa noin 60 vuoden ja Suomessa, Kalliolassa 30 vuoden ajan. Pioneer House, Hazelden ja Willmar State Hospital käynnistivät 1940 ja -50-lukujen vaihteessa työn alkoholismin hoitomallin kehittämiseksi. Tutkija Toivo Pöysä tutustui 1970-luvun lopulla Kanadassa Smithin klinikan toimintaan ja toi sieltä uuden hoitomallin Kalliolaan. Hän oli jo 1960-luvulla havahtunut työpaikkojen päihdeongelmiin ja työskenteli vahvasti hoitoonohjausmallin kehittämiseksi. Myllyhoito onkin profiloitunut alusta lähtien erityisesti työstä hoitoonohjattujen päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä kuntoutumismallina.

Kalliolan klinikan Myllyhoidossa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka ylläpitää myllyhoidollista työotetta ja huomioi myös jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Myllyhoitoa Kalliolassa tarjoavat Kalliolan klinikka sekä avokuntoutuksena Avomyllyssä.


KUNTOUTUSJAKSO

Perushoito – 28 vrk
Perushoito-ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä hoitoonohjatuille päihdeongelmaisille. Tavoitteena on luoda mahdollisuudet päihteettömälle elämäntavalle ja sen myötä yksilöllisen hyvinvoinnin kasvulle. Työskentely 16-paikkaisessa yksikössä on tiivistä ja raittiuteen suuntautunutta. Kuntoutumisprosessia ohjaa klinikan moniammatillinen työryhmä.

Perushoidon sisältö:
• Yleinen kuntoutusohjelma (luennot, pienryhmät, henkilökohtaiset keskustelut, AA/NA-ryhmät)
• Henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma • Kirjallinen työskentely • Verkostotyö
• Läheis- ja perhetyö • Jatkohoidon suunnittelu (AA/NA-ryhmät, tukihenkilö, työterveyshuolto, A-klinikka, intervallit jne.)

Arvioinnin perusteella kuntoutuksen pituudeksi voidaan joissain tilanteissa suositella myös kuuden viikon jaksoa.

 Arviointijakso – 3 1/2 päivää

Tiistaista perjantaihin kestävä Arviointijakso antaa päihdetyön ammattilaisten arvioinnin päihteidenkäytöstäsi.

Arviointijakso sisältää osallistumisen Myllyhoidon päihdeterapiaryhmään (6x45min), vähintään viisi yksilötapaamista (päihdeterapeutti, perheterapeutti, sairaanhoitaja, päihdelääkäri), loppukeskustelun ja työryhmän kirjallisen arvion päihteidenkäytöstäsi. Arviointijaksolla on mahdollista kuulla läheisiä perheterapeutin avustuksella. Hoitojakso sisältää majoituksen ja ruokailun.


JATKOKUNTOUTUSJAKSOT

Päihdekuntoutuksessa ja -toipumisessa jatkuvuus on tärkeää. Peruskuntoutusjakso luo valmiudet päihteettömälle elämäntavalle ja jatkokuntoutus varmistaa toipumisen etenemisen. Perushoidon aikana tehdään yksilöllinen jatkohoitosuunnitelma, jonka perustana on AA/NA-ohjelma sekä tarvittava ammattiapu.

Intervalli – 7 vrk
Päihdekuntoutuksessa ja toipumisessa jatkuvuus on tärkeää. Intervallijaksot liittyvät klinikan perushoitoon, jaksot tukevat potilaan raitista elämäntapaa ja antavat mahdollisuuden tarkastella toipumiseen liittyviä haasteita tutussa hoitoyhteisössä. Jakson aikana (keskiviikosta keskiviikkoon) potilas osallistuu perushoidon kuntoutusohjelmaan. Perushoitoon liittyvien intervallijaksojen määrä (1-3) ja aikataulutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen potilaan kanssa.  Intervallijaksolle tulijalta edellytetään raittiutta edellisestä hoitojaksosta lähtien.

Kriisihoito – 7-14 vrk 

Kriisihoito on suunnattu Myllyhoidon käyneille potilaille, jotka tarvitsevat tukea akuutissa, vaikeassa elämäntilanteessaan. Kriisihoidon tavoitteena on turvata raittiuden jatkuminen. Potilas osallistuu perushoidon ohjelmaan ja kuntoutuksessa huomioidaan myös yksilölliset tarpeet.
Kriisihoitoon osallistuvalta edellytetään raittiutta edellisestä hoitojaksosta lähtien.

Interventio – 14 vrk
Interventiojakso on suunnattu perushoidon käyneille potilaille, joiden raittius on katkennut retkahdukseen. Hoitojakso alkaa arvioinnilla, jonka aikana kartoitetaan edellisen hoitojakson jälkeistä päihteidenkäyttöä sekä retkahtamisen syitä. Arvioinnin jälkeen hoito jatkuu perushoidon hoito-ohjelman mukaisesti. Kuntoutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota jatkohoitosuunnitelman tekemiseen. Interventiojaksolle tulijalta edellytetään vähintään viikon raittiutta ennen hoidon aloittamista. Jakso alkaa ja päättyy keskiviikkona.

Jatkohoitoryhmä
Jatkohoitoryhmä on tarkoitettu kaikille perushoidon käyneille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea AA/NA-ryhmiin kiinnittymisessä ja oman elämäntilanteensa tarkastelussa.

Hoitoon hakeutuminen