kalliola-konserni

Maahanmuuttajanuorten mentoriverkosto

Salon mentoriverkostomme on pyörähtänyt hyvin käyntiin ja ensimmäiset mentoriparit ovat aloittaneet työskentelyn syyskuun alussa. Iloksemme mentoroinnille on kysyntää ja etsimmekin joukkoomme lisää aiheesta kiinnostuneita uusia mentoreita! Voit olla työelämässä, eläköitynyt tai vielä opiskelupolulla. Salon mentoriverkosto tukee maahanmuuttajanuorten kototutumisprosessia opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittämisen avulla. 

Seuraava mentorien aloituskoulutus järjestetään Salon kaupungintalolla. 26.11. klo 17.30-20.30. Ilmoittaudu mukaan: 
https://response.questback.com/kalliolankannatusyhdistysry/n8g1c3lzut

-Mentoriverkostossa mukana olevat nuoret ovat motivoituneita opiskelemaan ja tekemään työtä Suomessa. He ovat kiinnostuneita omasta elämästään ja osallisuudesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Mentorointi on varmasti paras tapa tukea näitä nuoria tavoitteissaan!, kertoo mentoriverkoston koordinaattori Nelli Taskinen.

***

SALON MENTORIVERKOSTO

Salon mentoriverkosto on vuoden 2018 aikana toteutettava Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on luoda maahanmuuttajanuorille vapaaehtoisten mentorien verkosto ja valtakunnallinen mentoroinnin toimintamalli. Tässä hankkeessa toivotaan, että maahanmuuttajanuoret saisivat mentoreilta tukea sekä ohjausta elämässä eteenpäin, että heidän opiskelu- ja työelämävalmiudet lisääntyisivät.

Hankkeen ydintavoitteet ovat:

– Alaikäisinä ilman huoltajaa tulleiden, oleskeluluvan saaneiden nuorten ja nuorten aikuisten opiskelu- ja työelämävalmiudet vahvistuvat.
– Tiedot palvelu- ja koulutusjärjestelmien opiskelu- ja työelämävalmiuksia edistävistä ja hidastavista elementeistä täsmentyvät ja ovat hyödynnettävissä järjestelmän kehittämisessä.
– Valtakunnallisen maahanmuuttajanuorten mentorointimallin luominen.
– Hankkeessa tuotettavaa tietoa hyödynnetään Salon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja Salon tuetun asumisen palveluiden toimintojen kehittämisessä

Hankkeen toiminnot:

Ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan 6-10 mentoroinnista kiinnostunutta henkilöä. Mentoroitavia nuoria voi yhdellä mentorilla olla korkeintaan kaksi, joten yksin alaikäisenä maahan tulleita nuoria hankkeeseen osallistuu n. 12-20. Mentoreiden rekrytoinnissa käytetään apuna paikallisia verkostoja (mm. Salon maahanmuuttajaneuvosto, Salon tuetun asumisen verkostot).

Mentorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä nuoren normaalin elinpiirin ulkopuolista henkilöä, jolla on oman elämänkokemuksen tuomaa oppia aikuistumiseen, opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa.

Mentorit ja mentoroitavat valitaan mukaan alkukartoituksen ja haastattelujen perusteella. Toivomme mentoreiden tulevan avoimin mielin mukaan. Ennakkoon ei tarvitse olla mitään kokemusta mentoroinnista – riittää, että on riittävästi elämänkokemuksen tuomaa näkemystä ja kiinnostusta viedä nuoria elämässään eteenpäin. Mentorointiin järjestetään koulutusta ennen mentoroinnin alkua ja mentoriprosessin aikana. Mentoreilla on koko prosessin ajan käytössään mentoriverkoston ja Kalliolan setlementti ry:n asiantuntijoiden tuki.

Hankkeen aikataulu:

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyötahoja ovat Salon kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Kalliolan tuetun asumisen palvelut, Salon maahanmuuttajaneuvosto, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Kalliolan kansalaisopisto ja Kalliolan Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinointi. Lisäksi luodaan yhteistyöverkostoja Salon kaupungin nuorisopalvelujen, seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa.